Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

uuto 命令详情

uuto                         
功能说明:将文件传送到远端的UUCP主机。
语  法:uuto [文件][目的]
补充说明:uuto为script文件,它实际上会执行uucp,用来将文件传送到远端UUCP主机,并在完成工作后,以邮件通知远端主机上的用户。
参  数:
  相关参数请参考uucp指令。