Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

testparm 命令详情

testparm                         
testparm(test parameter)
功能说明:测试Samba的设置是否正确无误。
语  法:testparm [-s][配置文件][]
补充说明:执行testparm指令可以简单测试Samba的配置文件,假如测试结果无误,Samba常驻服务就能正确载入该设置值,但并不保证其后的操作如预期般一切正常。
参  数:
  -s   不显示提示符号等待用户按下Enter键,就直接列出Samba服务定义信息。