Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

talk 命令详情

talk                         
功能说明:与其他用户交谈。
语  法:talk [用户名称][终端机编号]
补充说明:通过talk指令,你可以和另一个用户线上交谈。