Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

setup 命令详情

setup                         
功能说明:设置公用程序。
语  法:setup
补充说明:setup是一个设置公用程序,提供图形界面的操作方式。在setup中可设置7类的选项:
 1.登陆认证方式
 2.键盘组态设置
 3.鼠标组态设置
 4.开机时所要启动的系统服务
 5.声卡组态设置
 6.时区设置
 7.X Windows组态设置