Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

pppsetup 命令详情

pppsetup                         
功能说明:设置PPP连线。
语  法:pppsetup
补充说明:这是Slackware发行版内附程序,它具有互动式的问答界面,让用户轻易完成PPP的连线设置。