Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

lndir 命令详情

lndir                         
lndir(link directory)
功能说明:连接目录内容。
语  法:lndir [-ignorelinks][-silent][源目录][目的目录]
补充说明:执行lndir指令,可一口气把源目录底下的文件和子目录统统建立起相互对应的符号连接。
参  数:
  -ignorelinks   直接建立符号连接的符号连接。
  -silent   不显示指令执行过程。