Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

gzexe 命令详情

gzexe                         
gzexe(gzip executable)
功能说明:压缩执行文件。
语  法:gzexe [-d][执行文件...]
补充说明:gzexe是用来压缩执行文件的程序。当您去执行被压缩过的执行文件时,该文件会自动解压然后继续执行,和使用一般的执行文件相同。
参  数:
 -d  解开压缩文件。