Linux 常用命令速查

查询常见的LINUX 操作系统的命令 联系QQ

fgrep 命令详情

fgrep                         
fgrep(fixed regexp)
功能说明:查找文件里符合条件的字符串。
语  法:fgrep [范本样式][文件或目录...]
补充说明:本指令相当于执行grep指令加上参数"-F",详见grep指令说明。